Top

Privacy statement

Medailleophangen.nl, gevestigd aan

Aalscholverstraat 16 1444VS Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Medailleophangen.nl
Aalscholverstraat 16
1444VS Purmerend
Telefoonnummer: 0652663357
BTW-nummer op aanvraag


Martijn Lakerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Medailleophangen.nl Hij/zij is te bereiken via info@medailleophangen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Medailleophangen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medailleophangen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Medailleophangen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Medailleophangen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Medailleophangen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Medailleophangen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medailleophangen.nl)

tussen zit.

Medailleophangen.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Luondo Webshop

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medailleophangen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > onbeperkt> Overzicht klantgegevens Personalia > Onbeperkt >

Overzicht klantgegevens Adres > Onbeperkt > Reden overzicht klantgegevens, Bewaartermijn > onbeperkt Reden overzicht klantgegevens


Delen van persoonsgegevens met derden.

Medailleophangen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Medailleophangen.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Medailleophangen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@medailleophangen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,

vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek .

Medailleophangen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit


Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medailleophangen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met onze klantenservice of via info@medailleophangen.nl